• KLIA
 • GIAJ
 • Insurance Europe
 • PCI
 • SAIA
 • ASISA
 • ANIA
 • GIAK
 • FMSAR
 • NAMIC
 • ACLI
 • Portuguese Association of Insurers
 • Turkish Insurance Association
 • AIA
 • Swiss Insurance Association
 • Luxembourg Insurance and Reinsurance Association (ACA)
 • Insurance Council of New Zealand
 • FTUSA
 • UNESPA
 • AMIS
 • PIU
 • ARIA
 • CLHIA
 • Insurance Council of Australia
 • FFA
 • LIAJ
 • ABIR
 • IAZ
 • GDV
 • Dutch Association of Insurers
 • NLIA
 • British Insurance Group
 • AMICE
 • Insurance Ireland
 • IBC
 • RAA
 • AACH
 • FIDES
 • CNseg
 • Financial Services Council of New Zealand (FSC)